Cardinal Theme

نقش ورزشهای زمستانی در رضایت و وفاداری اکوتوریست ها به گردشگری فصلهای گرم سال (منطقه دیزین تهران)

نقش ورزشهای زمستانی در رضایت و وفاداری اکوتوریست ها به گردشگری فصلهای گرم سال (منطقه دیزین تهران)


معصومه رحمانی ( دانشگاه علم و فرهنگ )


کارشناسی ارشد