Cardinal Theme

بررسی احداث اقامتگاه های سازگار با محیط زیست (اکوکمپ) در مدیریت محیط زیست منطقه مورد مطالعه (روستای سیمین دشت)

بررسی احداث اقامتگاه های سازگار با محیط زیست (اکوکمپ) در مدیریت محیط زیست منطقه مورد مطالعه (روستای سیمین دشت)


علی شادلو ( دانشگاه علم وفرهنگ )


کارشناسی ارشد