Cardinal Theme

طرح تأثیر اجرای پروژه ارتقاء اکوتوریسم روستای شیب دراز بر تغییرات سبک زندگی جامعه محلی

طرح تأثیر اجرای پروژه ارتقاء اکوتوریسم روستای شیب دراز بر تغییرات سبک زندگی جامعه محلی


سیدسعید هاشمی ( مجری طرح )


مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران

سایر