Cardinal Theme

همکار طرح ارائه تحلیل راهبردی ظرفیت های گردشگری داخلی و ملی شهر بابا حیدر

همکار طرح ارائه تحلیل راهبردی ظرفیت های گردشگری داخلی و ملی شهر بابا حیدر


سید سعید هاشمی ( دكتراي جغرافیا و برنامه ریزی )


درون دانشگاهی