Cardinal Theme

مجری طرح مطالعه راهبردی توسعه پایدار گردشگری جزایر با رویکرد رفع موانع و چالش‌ها و استفاده بهینه از منابع موجود (استان هرمزگان)

مجری طرح مطالعه راهبردی توسعه پایدار گردشگری جزایر با رویکرد رفع موانع و چالش‌ها و استفاده بهینه از منابع موجود (استان هرمزگان)


سید سعید هاشمی ( دكتراي جغرافیا و برنامه ریزی )


برون دانشگاهی